Học Viện Phật Giáo Việt Nam tại TP.HCM ngày 28/6/2020


hangocviet-HocVienPhatGiao-02
hangocviet-HocVienPhatGiao-03 hangocviet-HocVienPhatGiao-04 hangocviet-HocVienPhatGiao-05 hangocviet-HocVienPhatGiao-06 hangocviet-HocVienPhatGiao-07 hangocviet-HocVienPhatGiao-08 hangocviet-HocVienPhatGiao-09