PHÁP THÍ – SỰ BỐ THÍ TỐI THƯỢNG

Khi con nghĩ đến tất cả mọi chúng sinh ngày đêm sáu thời, và tụng thần chú của Đức Quán Thế Âm “OM MANI PADME HUNG”, hồi hướng mọi cội nguồn thiện hạnh cho tất cả chúng sinh. Mỗi lần con nhớ đến lòng từ ái và bi mẫn thì nó sẽ lan toả đến mọi chúng sinh trong sáu cõi.

Nếu chúng ta phát khởi tâm lợi tha, lòng từ bi và khấn nguyện “Con xin cúng dường Thân, khẩu, ý của mình cho Đức Phật”, nguyện mang lại lợi lạc cho người khác thì đây là hình thức bố thí tối thắng. Đó là bởi vì chúng ta đã dành trọn thân, khẩu, ý của mình cho chúng sinh.

Trích tác phẩm: Bình Giảng 37 Pháp Tu của Bồ Tát