OM PADMO UNISA VIMALE HUM PET
Vì lòng từ bi thương xót chúng sanh, Chư Phật và Bồ Tát đã tạo ra những phương tiện thật thiện xảo để cứu vớt chúng sinh.
Trong kinh Thác Nước Mạnh Mẽ (Forceful Waterfall Sutra). Đức Phật Thuyết : Chỉ cần nhìn thấy câu chú này một lần có thể thanh tịnh nghiệp chướng của ba trăm triệu kiếp trong quá khứ.
Trong kinh Kutagara Sutra, Đức Phật thuyết : Chỉ cần một lần đi qua dưới câu chú này, người đó sẽ thanh tịnh nghiệp chướng của một ngàn kiếp quá khứ.

hangocviet-tam-go-treo-cua-giai-tru-nghiep-chuong
Như vậy câu Thần chú này cũng có những lợi ích không thể nghĩ bàn:
– Nếu bạn trì bảy lần mỗi ngày bạn sẽ được tái sinh trong cõi thuần tịnh.
– Nếu bạn trì tụng thần chú này và thổi vào quần áo, nó thanh lọc bản thân và mọi chúng sinh khác,những người chạm vào nó.
– Nếu bạn đọc nó, thổi vào hương khói sẽ tịnh hóa chúng sinh khác.
– Nếu bạn đặt câu thần chú này trên cửa ra vào, người đi bên dưới nó sẽ được tịnh hóa , sẽ được thanh lọc năm độc (Tham, Sân, Si, Kiêu mạn và Đố Kị) và giải thoát khỏi nỗi sợ hãi rơi vào các cõi thấp của luân hồi nên không tái sinh trong cõi thấp .
Ở Tây Tạng,thần chú này được viết trên gỗ để treo ở cửa ra vào nơi có nhiều người đi lại. Hoặc được viết trên vải hoặc giấy khi xúc chạm đến cơ thể người chết sẽ tịnh hóa nghiệp chướng của họ và ngăn ngừa sự tái sinh trong các cõi thấp.