KALACHAKRA là sự kết hợp của 10 chủng tự Mật tông kết hợp với nhau. Là biểu tượng cho 10 quyền lực của Phật ( thập lực ). Là tinh hoa của tất cả tinh hoa của tất cả tinh hoa.

10 công năng của KALACHAKRA:

1. Nơi đó xem như có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thị hiện.
2. Nơi đó không bị nạn động đất mà chết.
3. Nơi đó không bị nạn về nước mà chết.
4. Nơi đó không bị nạn về gió mà chết.
5. Nơi đó không bị nạn về lửa mà chết.
6. Nơi đó không bị các nạn còn lại trong bát nạn mà chết.
7. Nơi đó không bị các tinh linh làm hại.
8. Nơi đó không bị ma, quỷ làm hại,
9. Nơi đó các vong linh nhìn thấy sẽ được vãng sanh Tịnh Độ.
10. Nơi đó không bị các âm binh , cô hồn của các thế lực tà giáo, thế lực xấu làm hại.