Chất liệu : Mạ vàng 24k
Xuất xứ: Tây Tạng

Theo lịch Tạng , hôm nay mùng 10 vía đức đạo sư Liên Hoa Sanh mọi người cùng trì tụng Mantra Liên Hoa Sanh sau đó hồi hướng cho tất cả chúng sanh nhé !

hangocviet-tuong-phat-padmasambhava-lien-hoa-sanh
Nếu người nào đọc câu chú này 100 lần không gián đoạn trong một ngày thì sẽ được mọi người hoan hỉ, và không lo gì về vấn đề cơm áo.

Nếu người nào đọc câu chú này 1.000 lần đến 10.000 lần trong một ngày sẽ có ảnh hưởng lớn đối với mọi người xung quanh và có những ơn phước về tinh thần.

Nếu người nào đều đặn đọc 1 triệu lần/ngày sẽ ích lợi cho rất đông chúng sanh.

Nếu người nào đều đặn đọc 3-4 triệu lần/ngày sẽ không bao giờ tách rời khỏi chư Phật ba đời vì tôi và quỷ thần sẽ tới ca ngợi.

Trong trường hợp xuất sắc người tu tập sẽ đạt tới mức độ cao nhất trong cuộc đời này là thân cầu vồng. Ở mức độ thấp hơn trong giai đoạn chết những ánh sáng mẹ và con sẽ gập gỡ nhau. Ở mức độ thấp nhất người ấy sẽ thấy mặt tôi trong giai đoạn thân trung ấm và được đưa về quốc độ của tôi.

Câu mật chú này là sinh lực cốt yếu của chư thần của bốn hạng tantra, 9 yana và 8 vạn 4 ngàn pháp môn. Là cốt tủy của chư Phật trong ba thời, của những thượng sư, chư thần, những thần hộ pháp, tất cả đều nằm trong câu chú này. Đạo hữu có thể hỏi tại sao lại được như thế? Hãy nghe cho kỹ và ghi nhớ trong đầu, hãy đọc đi đọc lại nhiều lần:

OM AH HUM VAJRA GURU PADMA SIDDHI HUM
OM AH HUM VAJRA GURU PADMA SIDDHI HUM
OM AH HUM VAJRA GURU PADMA SIDDHI HUM
OM AH HUM VAJRA GURU PADMA SIDDHI HUM
OM AH HUM VAJRA GURU PADMA SIDDHI HUM
OM AH HUM VAJRA GURU PADMA SIDDHI HUM
OM AH HUM VAJRA GURU PADMA SIDDHI HUM !